Direct access to content

D’acord amb les directrius de la Convenció de Nacions Unides i les disposicions del Codi Civil Català, des de La Tutela proporcionem el suport més adequat a cada persona que acompanyem.

Aquest acompanyament l’oferim respectant la seva història, la seva voluntat i a partir d’un seguiment i avaluació permanent de les seves necessitats. El nostre compromís és construir conjuntament amb la persona el seu projecte de vida, prioritzant que pugui assolir el major grau d’autonomia.

Per fer-ho possible, assignem a la persona un equip de professionals i elaborem de forma conjunta el seu pla de treball. En aquest pla, anem concretant objectius i accions en els diferents àmbits: habitatge, salut, formació i ocupació, lleure, participació social i gestió econòmica i patrimonial.

L’equip professional multidisciplinari de l’entitat, a més de donar suport a la persona, es coordina amb la família i els diferents agents externs.

Promovem la reflexió

En el nostre afany d’innovació i recerca, hem creat diferents comissions de reflexió sobre el model d’intervenció, i hem introduït la metodologia de la supervisió de professionals, en grup i individual, per tal d’analitzar les dinàmiques de treball.

A més, organitzem jornades a les diferents seus per promoure el coneixement i el debat, amb els diferents professionals del sector i de la xarxa de recursos.


LES MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT

Les mesures de protecció i suport són eines que s’estableixen per garantir la protecció dels drets i interessos de les persones amb diversitat funcional, a fi que puguin gaudir d’un major benestar. S’han d’establir només quan sigui necessari per al bé de la persona, respectant les seves necessitats i, en la mesura que sigui possible, la seva voluntat.

Totes aquestes mesures són de caràcter revisable.


Tutela

És la mesura que resulta d’un procediment judicial de modificació total de la capacitat, segons el qual s’estableix la representació legal com a instrument de suport (presa de decisions substitutòria) en tots els àmbits personals.
Aquesta mesura pot ser exercida per una persona física o jurídica (entitat tutelar), d’acord amb la legislació vigent i les especificitats de la sentència.


Curatela

És la mesura que resulta d’un procediment judicial de modificació parcial de la capacitat, segons el qual s’estableix la representació legal com a instrument de suport, només en els aspectes concrets que determini la sentència.
Aquesta mesura pot ser exercida per una persona física o jurídica (entitat tutelar), d’acord amb la legislació vigent i les especificitats de la sentència.


Delació voluntària o autotutela

Ambdues figures resulten d’una acta notarial, en la qual qualsevol persona pot designar qui vol i qui no vol que sigui el seu tutor/curador, en cas d’una futura modificació judicial de la capacitat.


Assistència

És una mesura de suport que pot sol·licitar al jutjat qualsevol persona que tingui una disminució no incapacitant.
La mateixa persona és qui designa quina persona física o jurídica (entitat tutelar) vol que exerceixi la seva assistència i alhora determina els àmbits concrets en què requereix la necessitat d’acompanyament.


Defensor judicial

És una mesura provisional designada per un jutge a petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador o d’una altra persona amb un interès legítim, davant dues possibles situacions: conflicte d’interessos entre el tutor/curador i la persona a qui dóna suport, o bé quan la persona, per circumstàncies específiques, necessita protecció abans que la tutela/curatela o altra mesura de suport sigui constituïda oficialment.
El defensor judicial assumeix les funcions assignades fins que el jutge nomeni un nou tutor o curador. Normalment, la seva funció es limita exclusivament a la defensa i representació en un procés judicial concret.


Poders preventius

És un document notarial pel qual algú designa una persona física o jurídica perquè la representi o defensi els seus interessos en cas de perdre, en un futur, temporalment o permanent, la capacitat per manifestar la seva voluntat, en tots aquells aspectes que determini el poderdant.
L’apoderat, al contrari del que succeeix amb figures anàlogues, no està subjecte a un control judicial, sinó a mesures de control que poden, o no, establir els mateixos poders.


Administració especial

És una mesura que permet que, quan una persona transmet per via de donació d’herència determinats béns a una altra, pugui subjectar aquests béns a una administració especial, que sigui duta a terme per la persona física o jurídica (entitat tutelar) que determini el mateix donant o testador i que pot ser un administrador diferent d’aquell que sigui tutor/curador/assistent.
Aquesta administració especial es duria a terme per la persona especialment designada, de forma separada de la resta dels béns aliens a la referida donació o herència.


Patrimoni protegit

És una mesura que qualsevol persona pot constituir mitjançant una escriptura notarial, amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’una altra persona amb algun tipus de discapacitat.
La persona constituent aporta, de forma gratuïta, diners, béns mobles o immobles, amb l’única i exclusiva finalitat que la seva rendibilitat o el producte que s’obtingui de la seva disposició es destini a la persona beneficiària.
D’altra banda, la persona constituent nomena un administrador d’aquest patrimoni protegit diferent del mateix beneficiari.
És un sistema d’administració de forma especial i separada, similar a l’administrador especial, però que gaudeix de certs beneficis fiscals.


Guarda de fet

És una mesura subsidiària, a falta d’existència o funcionament de cap altra, que permet donar suport a la persona que en necessita i que no té cap altre mecanisme establert de protecció, per via judicial (tutor/curador/assistent), o extrajudicial (apoderat preventiu, administrador especial, etc.).
Aquesta figura la pot exercir una persona física o jurídica (entitat tutelar).