Direct access to content

Memòria 2021: més per tu

Presentem la Memòria d’activitats de la Fundació, una eina de rendició de comptes i de transparència on expliquem les principals accions i projectes duts a …